העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
הצטרפו אלינו!

        

 

דף הבית >> תנאי שימוש

תנאי שימוש בפורום ובאתר העמותה

כללי
השימוש באתר והכתיבה לפורום של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו, מותנה בקבלת התנאים הכלולים במסמך זה במלואם. השימוש באתר מבטא הסכמה מצדך לכל התנאים.  הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס כמובן גם לנשים. המשתמש מבין ומסכים כי תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמש לעמותה, הסכמת המשתמש לתקנון זה מאפשר למשתמש להרשם ולהשתמש בפורום זה.

העמותה", הינה: העמותה להתפתחות הילד ושיקומו.

1)   הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לביצוע מעשה בלתי חוקי.  חובה עלייך לדעת כי הפונה דרך הפורום מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות את העמותה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.

2)   המשתמש בפורום זה מתחייב שלא לנקוט את הפעולות הבאות בעת השימוש בפורום זה באתר העמותה :
 • השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (לרבות הזכות לפרטיות וזכות הפרסום)
 • פרסום, העלאה לרשת (upload) או הפצה של תכנים, נושאים, שמות, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, לשון גסה, וכל פרסום האסור על פי דין.
 • העלאת קבצים (upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן קיבלת את כל הרשיונות וההתרים הדרושים.
 • העלאת קבצים (upload) המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ובכלל זאת סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.
 • פרסום או הצעת מכר של טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 • עריכת או העברת סקרים, תחרויות, הימורים, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 • טעינה מהרשת (download) של קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר ידוע לך, או שסביר שיהיה ידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זאת.
 • זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר אל הרשת.
 • הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר.
3)   עצם כתיבה אל ולמען הפורום, אתה מאשר כי ידוע לך שכל המופיע האתר, כולל פורום זה, הוא בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך. אחריות

4)   בעת פרסום התכתובת שלך הפונה לפורום העמותה, ברור כי בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.
 • כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של העמותה.
 • כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 • כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
5)   אין אחריות על התכנים המקצועיים והקשורים לבריאות
העמותה וספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם לא נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תוכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, זמינותם, והשפעתם על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם. במיוחד מזהירה העמותה מפני הסתכמות על מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (רופאים, פסיכולוגים, מטפלים פארארפואיים, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא). התכנים המוצגים באתר אינם מהווים עצה מקצועית ו/או רפואית התלויה בעובדות ובנסיבות של כל מקרה ומקרה וכל אדם ואדם. השימוש בתכנים אלה הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. העמותה מציעה לפנות בכל מקרה ומקרה להתייעצות עם איש מקצוע מתאים.  העמותה, ספקי התכנים, כולל אנשי המקצוע המספקים תוכן לאתר, אינם אחראים לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לכל אדם שהחליט לפעול על פיהם.  מידע, הניתן על ידי הכותבים מטעם העמותה והתכנים הכלולים באתר זה, אינו ולא אמור להוות בשום צורה ואופן כלשהו, יעוץ רפואי או אחר ולא אמור להוות תחליף מקצועי במקום יעוץ מסודר המותאם לצורכי הילד אשר לגביו הועלתה השאלה או לגבי ילדים אחרים באופן כללי. העמותה אינה אחראית לגבי המידע הניתן. לאור האמור לעיל, בשום מקרה לא תחול על העמותה ו/או העונים מטעמה בפורום זה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, עגמת נפש, או כל נזק אחר מכל סוג ומין,  אם אינך שבע-רצון מהפורום אליו אתה מבקש להכנס  ובו אתה מבקש לכתוב, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר. העמותה אינה מתחייבת כי השרות באתר יינתן כסדרו. העמותה אינה אחראית לתגובות, פרסומים ומעשים של צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתר.

6)   העמותה רשאית להפסיק את הפעלתם של שירותים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש.  העמותה רשאית לכלול בתכנים, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.

7)   הינך מתחייב כי לא תעשה בשירות הניתן בפורום זה שימוש כדי להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע ו/או להשתמש בתכנים ו/או בשירות ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.
כל שימוש שלך בשירות ו/או בתכנים בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את העמותה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות העמותה ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.
העמותה אינה יכולה לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים באתר זה ופורום זה. ככל שיובא לידיעת העמותה כי אינך מקיים את התנאים המפורטים להלן, היא תיהיה רשאית לפעול נגדך על פי כל דין ולרבות למסור את פרטיך לצדדים שלישיים ו/או לרשויות החוק ו/או לפעול על פי זכויותיו כמפורט בתקנון זה ובהסכמים אחרים בינך לבין העמותה ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.

8)   העמותה רואה בעין רעה ובחומרה רבה  שימוש לא הולם של פורמאט נוכחי זה לשימוש לא נאות, ולכן הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים הניתנים כאן אחד או יותר מן התכנים הבאים:
כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט. במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את הספק בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרות אלו.
 
צור קשר לצורך קבלת שירות 
בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנה לכתובת:
 admin@child-development.org.il

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...